C͍i̳rçuit b̤̠e᷇nt Le̎apfr̷̦o̢̮g ̩͐̑ph̋oni̛᷿c̉͌s ͌alphàbet to᷾y,̰̏ͤ͞ v͈o͢ltag͖e st̼arved͍͗᷀, p̵itc͑h s͔h̿ifͫted ̣̞;̸̇̿ ̬pl̳ay̍edͫ li̚ve̍, ̏& fe̺d int̟͂᷁o a̕n a͙ͬ͆͡͞rr̨̐ay̰͊̾ of dis͛tortion & del᷄ay͉̽ effec̶ts [unedited] [unmastered]

ţ ï p  ő Ƒ  ƫ ĥ ë  ⁽  ĭ Č ě  ₎  ʙ ɘ ʁ ʛ 

⁽ #piXELdRiftER REMiX Of ORigiNAL iMAgE by natalielucier ₎

ţ ï p ő Ƒ ƫ ĥ ë ⁽ ĭ Č ě ₎ ʙ ɘ ʁ ʛ

#piXELdRiftER REMiX Of ORigiNAL iMAgE by natalielucier

ŜƊŹ - ȓêġŁɨƫƈȟěɗℜℰ₲ℓ⍳ţℂℌ ⁽ ġġħŏŝţśȟīps ₂,₃₎

ŠĊŖȄȆŃɃĖŔǴȘ : ǧłåċîåł ǧłîƫċĥ : ïċė ₥ɇłťȉňģ

ƤĂĉȉƒȋċʛʟℹ₸ℂℍ


piXEL SORtiNg fROM ORigiNAL PiC on fLiCkR

ġħŏŝţśȟīp ʛʟℹ₸ℂℍ (ŠƉŻ]

ġħŏŝţśȟīp ʛʟℹ₸ℂℍ (ŠƉŻ]

₲ Ł ȉ ɨ ₮ Ȼ ♄ Ĩ Ǹ Ǥ ⁽ ₱ Ɍ ȫ Č ē Șş₎ ₁ - ₉

ʝ ü ň ģ ℓ ƹ  ↅ ℓ ɨ ₸ ₵ ℌ ₁


[ jUNgLE gLitCh #₁, 2014 ]
{ORigiNAL iMAgE hERE}

ʝ ü ň ģ ℓ ƹ ↅ ℓ ɨ ₸ ₵ ℌ ₁


[ jUNgLE gLitCh #₁, 2014 ]
{ORigiNAL iMAgE hERE}

ℳ ǻ ň ñ ℰ ℚ ǚ ɨ ŋ   ↅ ℓ ɨ ₸ ₵ ℌ   


[MANNEqUiN gLitCh, 2014] [fROM ORigiNAL iMAgE by jEf jEf jEf]

ℳ ǻ ň ñ ℰ ℚ ǚ ɨ ŋ ↅ ℓ ɨ ₸ ₵ ℌ


[MANNEqUiN gLitCh, 2014] [fROM ORigiNAL iMAgE by jEf jEf jEf]

ʂǩȋɳʟɛșȿ bŁǟĉk&ŵhȋtȅ ǥåɱęǧĻɨŧċĦ

ȐȺĐÅŔ ŧǭŵěȑ ℜℰ₲ℓ⍳ţℂℌ

[radar tower ~ reglitch 2014]

ℹȘℒȺ₦Ɗ ℳǟƥɠʆįʈçħ


[island mapglitch, 2013~14]

ØǛ₮ƨ₸Ã₦₫ȋɳʛ ïňŧħɇ  ℜ Ⱥ Ȉ Ƞ ↅℒȉƫƈɦ[out standing in the rainglitch, 2011,14]

ØǛ₮ƨ₸Ã₦₫ȋɳʛ ïňŧħɇ ℜ Ⱥ Ȉ Ƞ ↅℒȉƫƈɦ

[out standing in the rainglitch, 2011,14]